Biografia

Edukacja

Prof. zw. dr hab. Jacek Woźny urodził się w Bydgoszczy, tu mieszka i pracuje. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Fordonie rozpoczął naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym, uzyskując maturę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 1980 – 1982 uczęszczał do Pomaturalnej Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, otrzymując tytuł zawodowy technika żeglugi śródlądowej. W roku 1982 rozpoczął studia na UMK w Toruniu. W roku 1987 uzyskał dyplom magistra archeologii o specjalności archeologia podwodna i konserwacja zabytków archeologicznych.

Kariera naukowa

 • 1987 - 1989 - asystent w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.
 • 1989 - początek pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zakładzie Teorii i Historii Porównawczej Religii, następnie w Instytucie Historii WSP, obecnie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW.
 • 1994 - obrona doktoratu na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2000 - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.
 • 2009 - tytuł profesora nauk humanistycznych, jako zwieńczenie procedury wszczętej na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2010 zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego UKW w Bydgoszczy.

Nauka

Od rozpoczęcia pracy naukowej w macierzystej uczelni do chwili obecnej profesor Jacek Woźny opublikował około 140. prac naukowych, w tym siedem monografii. Uczestniczył z referatami w blisko 60. konferencjach, krajowych i zagranicznych, prezentując wyniki swoich badań nad starożytnymi religiami Europy i Polski, prahistorią ziem polskich oraz archeologią regionu kujawsko-pomorskiego. Był recenzentem kilkunastu monografii naukowych oraz opiniodawcą kilku projektów badawczych w konkursach MNiSZW.
Profesor współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, dla którego przygotował kilkadziesiąt analiz i ekspertyz archeologicznych. Należy do rady programowej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, pełni funkcję wiceprezesa Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Należał do European Association of Archaeologists. Jest również członkiem Komisji Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacje

 • Symbolika wody w pradziejach Polski (1996)
 • Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich: od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego (2000)
 • Pradzieje Solca Kujawskiego na tle pogranicza kujawsko-pomorskiego (2001)
 • Archeologiczne skarby pradziejów Bydgoszczy od paleolitu do początku Średniowiecza (2003)
 • Czerwona ochra i ziarna zbóż: symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego (2005)
 • Wiara z demonem w tle: studia nad materialnymi śladami przekazu informacji na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku (2008, współautor)

Dydaktyka

Profesor Jacek Woźny prowadzi wykłady i konwersatoria na kierunku geografia turystyki oraz ochrona dóbr kultury. Są to m.in.: podstawy archeologii, problemy ochrony zabytków techniki, antropologia kultury, ochrona niematerialnych dóbr kultury, metodyka badań archeologiczno-architektonicznych. O swej pracy ze studentami mówił: „Odbywamy w ramach zajęć wędrówki po interesujących obszarach zabytkowych Bydgoszczy. Zwiedzaliśmy ze studentami m.in. ponad stuletni jaz walcowy w Brdyujściu, dostępne  w rejonie Łęgnowa obiekty DAG Fabrik-Bromberg z II wojny światowej czy też pozostałości zakładów Luftmuna z tego czasu na Osowej Górze. Docieramy też na grodzisko Wyszogród w Fordonie lub stanowiska archeologiczne z epoki kamienia na Jachcicach”.
Jako nauczyciel akademicki Jacek Woźny był promotorem około 180. prac magisterskich. W zakresie opieki nad rozwojem kadry naukowej, wyznaczony został promotorem w dwóch realizowanych przewodach doktorskich. Profesor recenzował dziewięć rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Polskiej Akademii Nauk. Jest ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Działalność administracyjna

Profesor Jacek Woźny od wielu lat łączy pracę naukową z obowiązkami administracyjnymi i działalnością społeczną. Po uzyskaniu doktoratu najpierw zajmował się planowaniem zajęć, następnie pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1999-2002 wybrany został na stanowisko prorektora ds. dydaktycznych WSP, przekształconej później w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego. W tym samym czasie był prezesem uczelnianego klubu AZS, gdy zajmował on czołowe pozycje w klasyfikacji krajowej.
Od 2002 do 2008 roku pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Humanistycznego. Od 2008 roku do chwili obecnej jest dziekanem Wydziału Humanistycznego, posiadającego aktualnie drugą kategorię w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowo-badawczych. W trakcie kadencji przeprowadził także w bezpieczny sposób podział wydziału, owocujący powstaniem nowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Jako członek senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przewodniczył Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Waloryzacji Wynagrodzeń Pracowników UKW.

Prywatnie

W życiu prywatnym mąż Dobromiły, nauczycielki języka polskiego, ojciec Joanny i Szymona. Wolne chwile poświęca lekturze dobrych książek, słuchaniu i kolekcjonowaniu płyt z muzyką rockową i jazzową. Jego ulubieni wykonawcy to Pink Floyd, Genesis, Pat Metheny oraz Modern Jazz Quartet. Od młodości sposobem na najlepsze wakacje są wędrówki po ukochanych Bieszczadach i Sudetach lub ulubionej Grecji oraz wędkowanie: szczególnie dumny jest z dwukilogramowych leszczy złowionych na Mazurach!

Ornament celtycki